Thỏa thuận hợp tác

Giữa Cộng đồng UAH.vnRaoNha.com

Từ ngày 8 tháng 8 năm 2022

Link trích dẫn và chia sẻ: ThoaThuan16.uah.vn / Agreement16.uah.vn / UAH16.agreement.vn

Website này được tạo và quản trị bởi Agreement.vn. Nội dung của thỏa thuận này có thể được thay đổi bởi Agreement.vn khi các bên liên quan đều đồng thuận.

Các bên tham gia thỏa thuận

Bên thứ nhất: Cộng đồng UAH.vn

Bên thứ nhì: Cộng đồng Quản lý bất động sản RaoNha.com

Bên trọng tài: Agreement.vn

Các bên giám sát về việc thực hiện thỏa thuận

Tất cả thành viên của cộng đồng Khaitri.net đều có quyền review công khai tại đây để báo cáo về việc thực hiện thỏa thuận này.

Thành viên của hai bên và tất cả mọi người đều có quyền báo cáo vi phạm thỏa thuận với các bên liên quan tại đây, hoặc báo cáo riêng với Agreement.vn tại Report.Agreement.vn

Nội dung thỏa thuận

Xem video ghi hình buổi thỏa thuận tại đây (cần đăng nhập bằng Email đăng ký tài khoản tại Khaitri.net để xem)

Nội dung thỏa thuận trong video buổi ghi hình ở trên gồm những nội dung sau:

  1. RaoNha.com ưu tiên kết nạp kỹ sư và kiến trúc sư của UAH.vn vào UAH.RaoNha.comRaoNha.com

  2. Hai bên sẽ cùng cộng tác thực hiện các dự án lớn cần sự hỗ trợ của nhau

  3. Hai bên sẽ trao đổi các vấn đề mà mình đang gặp phải và có thể thành lập các nhóm nghiên cứu chung để giải quyết các vấn đề đó

  4. Hai bên sẽ gửi thành viên vào làm việc trong các dự án của nhau để học hỏi vào giao lưu

  5. Hai bên sẽ tổ chức các buổi tham quan dự án thực tế của nhau

  6. Hai bên sẽ cùng tổ chức các cuộc thi để thành viên của hai bên có dịp so tài

  7. Bên này sẽ mời chuyên gia của bên kia tham gia vào các buổi xét duyệt và đánh giá thành viên

  8. Bên này sẽ mời bên kia tham gia vào việc review các dự án và sản phẩm, dịch vụ

Nội dung của thỏa thuận này có thể được thay đổi và cập nhật khi cả hai bên đều đồng thuận và gửi thông báo đến Agreement.vn.

Thỏa thuận này sẽ được giám sát bởi thành viên của hai bên, bởi cộng đồng Khaitri.net, và bởi tất cả mọi người. Vui lòng báo cáo về việc vi phạm thỏa thuận tại đây.

Mọi sự tranh chấp hoặc bất đồng trong quá trình thực hiện sẽ được phân xử bởi trọng tài Agreement.vn. Nếu một trong hai bên không đồng ý với phán quyết của trọng tài thì có thể báo cáo lên Hội đồng Khai Trí tại Report.Khaitri.net